Съдържание Назад Напред

Б. Трите пирамиди

Това ходене по мъките на съвременното наше училище беше необходимо, за да илюстрираме най-мощния механизъм на съгласуване на социалните признаци – един от главните производители на настоящото и на предстоящото стратификационно деление в България. То ни дава съществена гледна точка, от която да съдим вече не за хаотичните социални структури на Прехода, а за социалното разделение след него.

С това можем да съберем цялата драма в три „пирамиди“:

1. Пирамидата на обществото на реалния социализъм;

2. „Потребителската“ пирамида към определен момент на прехода (в случая към 1999 г.); нещо като „моментна снимка“ на „класовия хаос“, на „напускането на пазара“;

3. Пирамидата на бъдещото разслояване на българите (зададена от предполагаемото действие на просветната и други системи за съгласуване на статуси, потребление и собственост).

 

От интересуващата ни гледна точка Преходът може да бъде описан като период на стопяване на една „средна класа“, а постПреходът – на израстване на средна класа без кавички. Съзнателно не фиксираме върха – той трудно се лови социологически, обикновено е константа и не е носител на масови процеси. В зависимост от критериите най-често варира в границите на 1 до 2%.

Декласацията (в нашия случай) е загуба на статуси/достъпи. Те могат и да бъдат възстановени (примерно статусът на мобилност). Но не от това произтича стабилизацията. Тя идва от самата съгласуваност на признаците, а не от абсолютните им стойности. (Което е съвсем очевидно, ако сравним обитателите на едни и същи страти в различни общества. Представител на ниската класа в Германия може да има собственост и доходи, далеч превъзхождащи в абсолютни единици тези на някой от средната или дори от горната класа в по-бедна страна. Това не предефинира мястото му в социалната структура.)

Подчертаваме: новата стратификационна структура не зависи или почти не зависи от абсолютните стойности на потребление и доходи на обществото. Решаващото е доходите, статусите и собствеността да са в унисон, да не си противоречат. Човекът със съгласувани признаци не изживява света като криза и може да строи стратегия, поведението му става предвидимо и за самия него, и за външния наблюдател.

Построеният модел обаче изисква и едно генерационно уточнение.

Да се попитаме какво стана с нашия професор, който сади лук и който, видяхме, не е продал панелите и трабанта?

Отговорът е, че той просто е остарял, но синът му, прясно произведеният доцент, вече нищо не сади, а живее със съгласувани класови признаци. Натрупаните 15 години на Прехода тежат чисто количествено – сменя се или почти се сменя цяло поколение. „Разсъгласуването“ на признаците се отнася до едни, а вторичното съгласуване – до, общо взето, други хора, до друга генерация.

Но това ни поставя пред много сложен въпрос. Излиза, че стабилизацията на социално-класовото устройство е донякъде субективна, въпрос на изработване на социални норми, които описват възникналото положение като естествено (подчертаваме: не правилно, не желано, не приемливо, а естествено). Следователно трябва да разберем дали хората схващат социалното си положение като всекидневие, като обичайно, или напротив – живеят в социалната структура „временно“, като че са на война.

Това само по себе си е много комплициран въпрос, който би ни отвел в тежки теоретични и емпирични дебри. За щастие имаме сравнително прост и лесен за наблюдение индикатор, който води към отговор на въпроса „Приел ли е човек мястото си в социално-стратификационната йерархия или не?“ [77]. Това са вижданията на хората за тяхното бъдеще, за хоризонтите им, за максималните и минималните им стремежи.

Представата за богатство в различните социални групи [78]:

При какъв месечен доход бихте определили някого като богат човек?

а. Средна стойност в лева в различните стратификационни групи:

 

1999 г.

2004 г.

2007 г.

дъно

985

1000

1142

долна

1200

1280

038

средна

1410

1610

2414

връх

1605

1975

4480

б. Средна стойност в лева в различните образователни групи:

 

1999 г.

     2004 г.

По-ниско

905

745

Основно

935

1250

Средно

1305

1600

Висше

1875

2040

в. Средна стойност в лева в различните групи населелени места:

   

             1999 г.

     2004 г.

 

Село

  975

1095

 

            Малък град

1350

1560

 

            Голям град

1470

1690

Столица

1610

1825

Основният извод от този емпиричен материал е, че след 2000 г. проективните представи за добър живот в материално отношение са се стабилизирали в общи линии. За тази самоформирала се норма можем да кажем:

- претенцията на „върха“ расте;

- претенцията на най-ниско образованите пада, т. е. става по-реалистична;

- градското население като цяло повишава очакванията си.

Ако това изглежда прекалено субективно, то ето практическото поведение на постпреходния българин в областта на кредитите за потребление.

Според Българска народна банка през 2002 г. са взети над 500 000 малки кредита, а през следващата 2003 г. – над 700 000 (!). Едва ли трябва да подчертаваме, че самото вземане на потребителски кредит предполага човек да има ясен план за бъдещите си доходи, признат от външна инстанция. А както видяхме, подобен план означава наличието на съгласувани класови признаци.


Съдържание Назад Напред